Privacy Verklaring

MAWENHJA bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@probishop.be

Categorieën persoonsgegevens

MAWENHJA bvba vraagt bij aanmaak van een gebruikersaccount de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres en paswoord. In het geval van het plaatsen van een bestelling wordt
ook een adres en telefoonnummer gevraagd.

Verwerkingsdoeleinden

MAWENHJA bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Profilering gebeurt op basis van uw surf- en aankoopgedrag. Er worden geen besluiten genomen die uitsluitend gebaseerd zijn op profilering en waaraan echt gevolgen worden verbonden die u in aanzienlijke mate zouden treffen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering en opvolging van een bestelling. Profilering is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Voor direct marketing gebeurt dit na het verkrijgen van uw toestemming. Deze toestemming kan u steeds intrekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met MAWENHJA bvba verbonden zijn of met enige andere partner van MAWENHJA bvba.

MAWENHJAA bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Indien u zich akkoord verklaard heeft met direct marketing worden uw gegevens bewaard tot u uw akkoord hiervoor herroepen hebt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f) Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@probishop.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens
met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be ).